• Synopsis
 • Awards
 • Credits
 • Synopsis

  A short film inspired by the Gaelic song…

  DH’ ÈIRICH NA DEÒIR GU MALL NA SÙIL
  by Finlay MacNeill

  Air a sheinn le Fionnlagh MacNèill
  Donizetti’s L’Elisir D’Amore (Una Furtiva Lacrima)
  Dh’èirich na deòir gu mall ‘na sùil
  Fianais dha h-aindeoin bho mo rùn.
  A robh i ‘caoineadh gaol na h-òig’ –
  Gaol a bhitheadh a chaoidh ga dìth.
  Cuime a shirinn-s’ a’ chòrr –
  Càite faicear samhla dhan òigh.
  M’ ulaidh, ‘s e ‘n gaol a th’ ann
  Tha fios, tha fios gur h-e.
  Dhùraiginn buille bhlàth a cridh’
  Tacan rim thaobh a bhith sìnt’.
  Dhùraiginn osna chiùin a clèibh
  a mhùthchadh an dùrachd mo chrè.
  Nam fairichinn-sa plosgartaich a cridh’
  gun ìocainn-sa gach osann le a cèil’
  M’ eudail ged gheibhinn am bàs, sona bhithinn gu sìorraidh bràth,
  M’ eudail ged gheibhinn am bàs, sona bhithinn gu sìorraidh bràth.

  © Fionnlagh MacNèill / Bill Innes

  THE TEARS ROSE SOFTLY IN HER EYES
  by Finlay MacNeill

  The tears rose softly in her eyes
  A reluctant sign from my beloved
  Was she lamenting the love of her youth
  A love that would forever elude her
  Why should I ask for anything more
  Where can one see the like of this maiden
  My darling, this is love
  It must surely be love.
  My desire is to hear the gentle beat of her heart
  As she lies, however fleetingly, by my side
  I should like to savour her fragrant breath
  Against my chest
  If I could only hear that placid heartbeat
  I’d reward each contented sigh with another
  My dearest, although I were to die, I’d be happy for all eternity.

 • Awards

  • Best TV Drama – nomination BAFTA Scotland 2009
 • Credits

  Iain Glen
  Homeless Man
  Director
  Aisling Walsh
  Producer
  Patsi Mackensie
  Original Song
  Finlay MacNeill

Photos

Videos